Privacy Statement

Uw gegevens

Minkman Beveiliging Minkman Beveiliging, gevestigd aan Spadelaan 13 7331 AK Apeldoorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Minkman Beveiliging, Spadelaan 13 7331 AK Apeldoorn, Tel: +31(0)558449719
Richard Minkman is de Functionaris Gegevensbescherming van Minkman Beveiliging. Hij is te bereiken via info@minkmanbeveiliging.nl.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Minkman Beveiliging verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Website
– Account- / lidmaatschapsnummer
– Installatiegegevens
– Netwerkgegevens
– Betalingsgegevens
– Servicescodes
– Inhoud correspondentie

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@minkmanbeveiliging.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN
Minkman Beveiliging verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Minkman Beveiliging verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
Minkman Beveiliging neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Minkman Beveiliging) tussen zit.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN
Minkman Beveiliging bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

NAW-gegevens Opdrachtgevers
De gegevens worden niet gewist zolang de Overeenkomst duurt, daar deze gegevens bij voortduring nodig zijn voor administratieve doeleinden zoals facturering alsook voor de dienstverlening. Indien de gegevens niet accuraat of up-to-date zijn, zullen zij worden aangepast.

Bewaartermijn van gegevens na afloop van de Overeenkomst
Hoe Minkman Beveiliging omgaat met de hierboven genoemde gegevens na afloop van de Overeenkomst is vastgelegd in de Verwerkersovereenkomst. (Artikel 10. Teruggave Persoonsgegevens)

Maatregelen t.a.v het eigen Personeel van Minkman Beveiliging
De maatregelen die Minkman Beveiliging heeft getroffen ten aanzien van het eigen Personeel is vastgelegd in de Verwerkersovereenkomst. (Artikel 6. Geheimhouding door Personeel van Verwerker)

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
Minkman Beveiliging verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Minkman Beveiliging blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN
Minkman Beveiliging gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Minkman Beveiliging en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@minkmanbeveiliging.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Minkman Beveiliging wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN
Minkman Beveiliging neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@minkmanbeveiliging.nl.

Waarom kiezen voor Minkman Beveiliging uit Apeldoorn?

Minkman Beveiliging staat voor kwaliteit en service. Bij de beveiliging van uw woning of bedrijfspand zijn dat voor ons peilers die van het grootste belang zijn. Afstand is daarbij geen issue. Onze vestiging in Apeldoorn ligt centraal in Nederland, waardoor wij niet beperkt zijn in ons verzorgingsgebied. Door de ligging nabij de A1 en de A50 zijn wij snel ter plaatse wanneer het nodig is. Voor spoedgevallen werken wij buiten Apeldoorn met betrouwbare partners bij u in de buurt. Wilt u meer weten over onze werkwijze? Gratis advies om de veiligheid van uw woning of bedrijfspand te waarborgen?